תקנון

טופס הסכמה לאיסוף, שמירה ושימוש במידע

שים לב,

במסגרת רישום לפעילות זו, הנך מתבקש למלא טופס הכולל שאלות שנועדו לאמת כי הנך חבר קהילת חלאסרטן וכן שאלות שנועדו לסייע לחלאסרטן להתאים את תכני הפעילויות המתבצעות על ידי חלאסרטן לחברי הקהילה. בטרם תמלא את הפרטים , אנא קרא בעיון את תנאי ההסכמה שלהלן (להלן: "תנאי ההסכמה").

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ומשום שהנך מתבקש לספק פרטים מזהים ומידע אישי, שישמר במאגר מידע – בהתאם לדרישות הדין, הכולל: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד, מגדר, תאריך לידה, עיר מגורים, מצב משפחתי, מספר ילדים, תחום עיסוק, סוג הסרטן, סטטוס המחלה, בית חולים, האם הנך חבר בקהילת חלאסרטן, שאלות רלוונטיות להשתתפות בפעילות זו או אחרת (להלן: "המידע האישי").

במילוי טופס זה על ידך, הנך מסכים בזאת ומאשר באופן בלתי חוזר, כדלקמן:

 1. ידוע לי כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את המידע האישי לעמותת חלאסרטן (להלן: "המחזיקה" או "העמותה"), ומסירת המידע האישי לעמותה נעשית על ידי מרצוני החופשי ובהסכמתי.
 2. הנני מסכים בזאת באופן מפורש ומעניק למחזיקה ו/או כל גורם מטעמה אישור לאסוף, לשמור ולעשות שימוש במידע האישי, עבור המטרות המפורטות להלן:
  1. הנגשת מידע הנוגע בתחומי חיים שנפגעו ממחלת הסרטן כגון דימוי גוף, מיניות, בדידות, דיכאון ועוד, עבור חברי קהילת חלאסרטן.
  2. שיפור השירות המוצע באתר חלאסרטן.
  3. עדכון חברי קהילת חלאסרטן בתכנים חדשים הזמינים באתר חלאסרטן.
  4. ביצוע סקרים ופילוח סטטיסטי לצרכים פנימיים של העמותה
  5. שמירה על עדכניותם ונכונותם של הפרטים אודות חברי קהילת חלאסרטן
  6. דיוור ישיר ולרבות קבלת ניוזלטר מהעמותה.
 3. ידוע לי ומוסכם עלי כי כלל המידע האישי אודותי הנ"ל שיוחזק על ידי המחזיקה, יישמר למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות לעיל או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.
 4. ידוע לי והנני מאשר כי בכל אחד מהמקרים שיפורטו להלן, תהיה המחזיקה רשאית להעביר או למסור את המידע הנ"ל לצדדים שלישיים:
  1. גופים או ארגונים אחרים הקשורים למחזיקה, כדוגמת ספקים נותני שירות, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי טופס זה ובהתאם לדרישות החוק.
  2. ספקים שהם צדדים שלישיים, כדוגמת חברות האחראיות להשמדה או אחסון של המידע, וכן ספקי שירותים מיוחדים כגון ספקי אחסון אתרים או אחסון בסיס נתונים, שימוש בכלים אנליטיים דיגיטליים וכיו"ב.
  3. שיתוף המידע האישי עם יועצים משפטיים, רואי חשבון, מנהלי כספים וכיו"ב. המחזיקה תספק לצדדים שלישיים אלו את המידע הדרוש להן בלבד, על מנת לספק את שירותיהם. המחזיקה תפעל במטרה לוודא כי הצדדים השלישיים להם נמסר מידע אישי זה, משתמשים בו באופן מאובטח ובכפוף לטופס הסכמה זה.
  4. במידה יתקבל בידי המחזיקה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
  5. בכל מקרה שהמחזיקה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור, לגוף או לרכוש או לגוף שבבעלות ו/או בחזקת ו/או באחריות המחזיקה ו/או כל צד שלישי.
  6. ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של איזה משירותי המחזיקה.
  7. על פי בקשה מפורשת שלי.
  8. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביני לבין המחזיקה ובכפוף לדרישות הדין.
  9. פילוח סטטיסטי.
 5. אין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או עילה ו/או תביעה כנגד המחזיקה ו/או נושאי המשרה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בטופס זה ו/או תנאי הסכמה אלו והנני משחרר את העמותה ו/ או את עובדיה ו/ או מי שפועל מטעמה או בשליחותה מחובת שמירה על סודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותי / או מחלותי.